CÔNG NGHỆ MET THAM DỰ HỘI NGHỊ KẾT NỐI CUNG CẦU

Công nghệ MET tham dự hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước năm 2020.