Công nghệ MET hiện đang hợp tác với các trường học, đại học, các viện nghiên cứu, các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng. Công nghệ MET trân trọng các Đối tác và mong muốn duy trì mối quan hệ hợp tác này một cách bền vững, trên cơ sở hài hòa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.